vienas

vienas
3 víenas, -à adj. (3) 1. R16, 20, D.Pošk, NdŽ vienintelis, išsiskiriantis iš kitų: Nėr išsipirkimo nuo mirtelės – vienà teisybė pasauly: laikas atėjo, i miršti Mžš. Visgi ta vienà motina, daugiau nebus, reikia prižiūrėt Trgn. Gal i pats buvo kaltas, víenas Pondievas žino Prk. Tikt Plaučiūno víeno dar nekrutino sklypą K.Donel. Aš vienà ant svieto tokia yra Rod. O Jėzu Christe malonusis, dangaus Tėvo Sūnau vienasis 217. Būki čėstis vienamui Dievui amžinamui 222. Vienas testov prisakymas teip čiabuviui kaip prašalaičiui, kursai tarp jūsų gyvena BB2Moz12,49. Bažnyčia tik vienà turi Dievo žodį: ana vienà tiktai žino, ką mum Dievas lėmė BM451. Nes yra parašyta: víenas yra Dievas, víenas krikštas, vienà bažnyčia, víenas kūnas Christaus DP110. O jog nėra kito Dievo, kaip tiktai vienas GN1PvK8,4. Mans Pone, mano garbe, mans Dieve vienasis PK86. Tikiu ing vienąjį Dievą Tėvą visagalintį BPII184. Bet po tuo uždangalu nieko kito neieško, idant tiektai V.Christų pražudytų ir su vienąja š. bažnyčia jo DP61. Imk dabar sūnų tavo, vienąjį tavo, kurį myli Ch1 Moz22,2. Bet dabarg anoji figūra Viešpatyje Jėzuje Christuje išpildės, kuris yra tikruoju ir vienuoju sūnumi Dievo gyvojo DP418. Turim… vadą sandaros tikrąjį ir tarpinyką vienąjį KN223. Ižganymą apturėtum per sūnų tavo meiląjį, per tarpininką vienąjį KN199. Anies turėjo dešims sūnų i vienutę dukterį TDrIV242(Prng). Jei ta liga dar neįsintėjo, vienutelis pragumas yra išpjauti [medžio] žievę S.Dauk. Mūsų vienutėlis šilumos šaltinis – saulė . Šiaip – viskas pragaišo, o ir tas mūsų vienutelis skarbas – kalba teipogi nyksta A1883,6. Vienutelis ženklas jųjų (skruzdėlių) atsilankymo liko tik išmėtyti ant žemės sparnai bei kojos vabalų ir kieti nagai tarantulės A1883,47(Bs). Tiktai vienui víenas išsirado teisingas vyras NdŽ. Ar nenorįs jai (karalaitei) tik víeną vienintelį zuikį duot Jrk44. Vienų vienas nor turėti širdį M.Valanč. Visos mergos vainikuotos, aš vienutė be vainiko (d.) Kltn. 2. kuris be artimųjų, vienišas: Nė vienám gyvęt, nė kitos ieškot Jrb. Víenai nėr kap prasideda gyvent Pst. Daba šešti metai, kaip našlauju vienà Trg. Kūdikiai paliko vienì Rsn. Pasirgo [tėvas] nedėlę – i pasiliko vaikai vienì Grd. O kai víenas atsisėda žmogus, kokia ten linksmybė Skdv. Tėvų nebliko, brolių nebliko – vienà palikau Krž. Munie baisiai baisiai y[ra] nūbodu būti vienái Vvr. Geriau vienái [gyventi], nėkas munęs neklapatija Bdr. A benorėsi pri vaikių eiti, beeisi viena? Šts. Mama mirė, nu i palikom víenys Skd. Paėmė į kalėjimą [tėvą], vaikai paliko víenys Plt. Bėda būrys, bėda vienám, netinka, i gana Yl. O aš vienà (netekėjusi) lig pat šiol išbuvau Varn. Gyvenu vienà užsidarius gūdžiai Šmn. Ar tau diena, ar tau naktis, vis vienà ir vienà Pnd. Brolis rauda, tai tu dabar išeisi, o kaipgi man reiks vienám atlikt Rk. Kai vienà, visai vienà palikau, tai liūdna būdavo Jdp. O štai jis jau nebe toks vienas ir jam taip gera, taip gera! I.Simon. Vaikus ažauklėjęs ir sėdėk víenas Ob. Vienám liūdna, žinai, koks te buvimas víeno Vdn. Dar dieną dieną, o vakaras prieina, labai neramu víenai Kvr. Dvijai bobelės gyvena víenos GrvT71. Kiek sodžiun vienų̃ žmonių Drsk. Paskun tėvas numirė, mes vienì gyvenom DrskŽ. Víenai likt tai labai sunku, ir tokis vyras geras buvo Dg. Sunku vienám, víenas nė vilkas nebūna Prn. Visos susiženijo tavo auglio, o tu da vienà Aln. Dabar dar ir matyt, ir girdėt galiu – noriu gyvent vienà Stk. Ka víenas esi, i paskutinis, i pirmutinis turi būt PnmŽ. Víenas – ir šnekėt gali užmiršt Snt. Víenai tai daug geriau, sako, viena kepurė an galvos Pžrl. Vienà gyvenu, ka neturiu prie ko glaustis Lkč. Vienì (vienos dvi) tesam Mžk. Vaikai išvažinėjo, pasilikom víenu su tėvu Klm. Atvažiuoja ir išvažiuoja [vaikai], o tu, mama, kap vienà, tep vienà Kpč. Gali tėvų dešim būt, o motka vienà, nėr per motką geriausios Rud. Mano miela panytelė vienà kai parduota (d.) Cs. Neger yra žmogui vienam būti BB1Moz2,18, Vln50. Senas vis víenas, vienám reikia mirt Drsk. Sėdi vienùtė mergaitė ir verkia Rm. Visą amželį vienùtė Ad. Jis (vaikas) palikęs vienutis Vnž. Kad jau iš vienių víenas, tai į prieglaudą Rs. Pasijutau jau ne taip vienui viena, įgijau bendramintę draugę Pt. Pasilikau vienui vienà kai an bedugnės krašto Vl. Vienaĩ vienà gyvena an kalvikės Grd. Vienų víenas tesu Lk. Vienà vieniáusia esu, visi išmirė Krž. Víenas vieniáusis kur aš dingsiu Krž. Víenas vieniáusias palikau – kitus išvežė Vg. Išejo dukterys – vienai vienì palikom Rdn. Pamirė vyras, likau vienà Stk. Neturu nė vyro, nė nieko – vienà vieniáusia Grnk. Po karui vienà vieniáusia likau . Suvis pagiry gyvenau, vienà vieniau Ml. Gyvenu vienà vienùtė, žiemą užpustė, su valgymu buvo blogai Šln. Nė brolio, nė seseries – víenu vienà – sunku gyvent Brž. Trejus metus šiton pirkioj vienà vienà prabuvau Dv. Vienut vienà gyvena Dkk. Jeigu man nėra tėvų, tai aš vienà vienai Ob. Buvau pasilikus vienų vienà Ad. Vienui víenas gyvena miške Klt. Vienų vienà gyvenu Btrm. Nieko neturi, vienų víenas gyvena Pls. Paliko víenas vienám DrskŽ. Ana vienà vienõn gyvena Aps. Vienų vienà buvau, kap numirė [vyras] Rod. Ana vienum̃ vienà būsta Lz. Víenas vienum̃ gyvena LzŽ. Víenas vieniáusio vaikas [jų šeimoje] Dglš. Jei didelė bėda, žmogus paliekti víenas vienáitis Krš. Savo kovos pradžioje jis buvo beveik vienai vienas J.Jabl. Čia padirbęs sau trobalę, pradžioj vienų vienas gyvena M.Valanč. ^ Kai paukštelis (pirštelis, lapelis) vienas likau (pasilikau) B268. Vienas kai pirštas B. Vienas kai medžias Kos246. Likau vienas kap kelmas Lz. Brolių nėra, seserų nėra, tėvų nėra, kaimynų nėra, vienà esu, vienà kaip paukštis End. Víenas pasilikęs kai apuokas Jrk121. Víenas gyveni kap vilkas Ad. Daba vienà kai kalė vargstu Stak. Víenas būk, kap šuva pas tvorą Pls. Liko [duktė] vienà kai avis su ėriu Rod. Užauginau šeimyną ir vėl atlikau víenas kaip pirštas Sb. Víenas kaip pirštas stovi [belikęs] iš trijų sūnų Mžš. Aš vienà vienuja kap pirštas Aps. Gyveni kai pirštas vienà LKT168(Grk). Kap anas gyvena be nieko, víenas kap pirštas? LzŽ. Aš buvau kaip pirštelis vienà, plika, biedna Als.vienturtis: Vienas [sūnus] buvo, víeno neimdavo [į kariuomenę] Grž. ^ Kur (Ir tas Ds) víenas – apišika sienas (išpaikintas, išlepintas) Aln. 3. kuris be priedų, grynas: Burokų skilčių išvirė. Duoda suvalgyt su kuo nors, su mėsa, arba tenai víenus valgo su aliejum užpiltus Pl. Vienõs degtienės srebiu – salstelėja, rūgštelėja Vdn. Te jau duonytės nereikia prikąst, gali víeną valgyt Slm. Víeno pieno nepavalgysi, reikia i kitokio valago Dglš. I vienà, sausa gardi gera duona Klt. Víenu [v]andeniu neprasmitinsi Švnč. Priš smertį cielą mėnesį išbuvo ant [v]andens víeno (gėrė tik vandenį) Sd. Penkias dienas víenu [v]andeniu buvom GrvT71. Su čirškiniukais tai ir riebuliai susvalgo, ė vienì tai neina Švnč. Tepk sviestą ant vieno sūrio [be duonos] Ėr. Negerai víenos bulbos, pradeda triest [vištos], ir duona vienà negerai Žl. Mes vienų̃ grūdų sumaldavom ir kepdavom duoną Kvr. Víenos avietės dar nepadeda nuo gripo, reikia ir gerviauogių Švnč. Vėdaras iš vienõs bulbos Šlčn. Tokį blyną galima ir vieną valgyt Vlkv. Vieną vandenį (jei į jį nieko neįdėta) užvirusį nereik virint – dūšios kenčia jame LTR(Vlkv). Paskui primušiau puštalietą su vienu paraku J.Balč. Kad susitaupyčiau knygoms, viena duona mitau V.Bub. Et nevykėliai, nebrendėliai. Tik žemę pralaikė užėmę – jokių grūdų, vienas pašaras Vaižg. Kur su alūnu víenu dirbdavo – tai jau balti tokie tie kailiai būdavo Krž. Víenos liepos, cielas miškas y[ra] Žlb. Víenos jeknos [dešroje], yra kur kąsneliukas riebios [mėsos] anmestas Žl. Vienõs kiaulienos geros kilbasos Dglš. Víeno akmenio Salako bažnyčia Dgč. Mintuvus išdirbdavo iš víeno medžio Kvr. Vyram žiemai [audžiam] vienõs vilnos – tai milelis, o kur gunčias siuvam – tai milas storas Alv. O jau dantes balti kap víenas sniegas Pv. Greitai Švendubrėn gyvens vienì užeiviai Drsk. Žole víena nebus [sočios] kiaulės Dglš. Ižgrūda ižgrūda, tuos pelelius nusijoja, o paskui tiktai víenas grūdas liks va, ir tą grūdą sumala Pls. Batviniai vienam̃ piene – gerai užbaltinti Arm. Barščiai be pablandų, kokie čia barščiai – víenas vanduo J.Jabl. Priėję arčiau vaikai pamatė, kad visa trobelė pastatyta iš duonos, o apdengta meduoliais; langai buvo vieno cukraus J.Balč. Linksmas pavasaris, atejo dienos, iš beržų teka sula kaip krikštolas vienas D103. Aš budavosiu savo mergelei vieno aukso grabelį LB148. Padarysiu marškinėlius vieno lino žiedo BsO108. Pasidariau alų vienų avižėlių, susiprašiau giminėlę vienų vargdienėlių LTR(Plv). Vietoje žalios žolės tikt viena juoda žemė pasirodo K.Donel1. Mūrus jo (miesto) padarė iš vienų ketvirtainių akmenų BBJdt1,2. 4. tikras, turintis tam tikrų ypatybių (teigiamų ar neigiamų): Krumsliuotos buvo dirvos, o rugiai kaip vienì karklai (labai geri) Šts. Tep gražiai atlenkia [lubinus], aparia, peržiem supūsta, tai víenas mėšlas Kb. Nemėgstu tų karpių – dumblas víenas KzR. Kap nusrengia maudytis, tai kap vienà šakutė . Trūklius víenas buvo kasti turpes J. Nuo to laiko jos gyvenimas pasidarė viena kankynė Žem. Juk tikt víens glūpums, kad Milkus, Kasparo tarnas…, kožnam pasitursin K.Donel. Visas kraštas, kas viena tiesa, tirštai gyvenamas I.Simon. Jau ka reik eiti pri darbo – víenos bėdos End. Valgyti víenas malonumas NdŽ. Vienì mažmožiai NdŽ. Išgąstis víenas, išgąstis víenas – ir įsimetė rožė Šts. Ka tik Dievas sveikatą duotum, dangus víenas daba žmoguo gyventi Brs. Mums tik vienà bėda y[ra], žinai, su jaučiu Trk. Dabar vaikams augti y[ra] vienà laimė Sd. Víenas vargas su vandeniu – šulinys išdžiūvo Jnš. Čia keliai pablogi, o dar palyja, tai víenas vargas Alks. Žemaičiai Tauragė[je] muštuvę kalatauka vadina – juokai vienì! Žvr. O princesei vienì juokai Jrk12. Čia y[ra] vienì juokai Krtn. ^ Skubūs darbai – vieni vargai PPr51. 5. didelis: Katės tik víenos akys, nebėra jau burnos Dkk. Petrašiūnai – víenas purvynas buvo Rmš. 6. B, A.Sal didelio kiekio, gausus: Negi pati nebegali tos mergiotės geriau apvilkt – suknelė vieni laskūtai! Vdšk. Jau numie nešiojami drabužiai tai lopai vienì Sd. Tas tavo sviestas vienì krislai (nešvarus) Lkv. Mano siūleliai víeno linelio NdŽ. Víenu auksu žiba NdŽ. Tos rūtelės – vienì pelenai paliekta (pasodintos prie dulkančio kelio) Krž. Víenos ašakos Grdm; ST169. Kumečiūse buvo pradžia sunki, duonelė buvo víenos dirsės Vvr. Visos kojos y[ra] víenos gyslos, sutrauktos End. Kojos – víenos gysliukės, ale da paeinu Pc. Basos kojos víenu krauju nusproginėjusios buvo Sd. Susisūdom biškį vienõ[je] drusko[je] [mėsą] Plng. Koki buvo medeliai, o dabar kerai víenys Ms. Parvežė atliekas, vienì akuotai, ką tos vištos galia lesti Bdr. Vienoms ligoms buvau visą amžių (nuolat sirgau) Dr. Iš tos karvės kaulai vienì, tokia ana tėr Yl. Muno retas batvinelis tebūs su kirminais, o kitoms – kirminai víenys Brs. Da ir mano kuparas buvo didžiausias vienų̃ rietimų Skp. Tos pakastės – víenos žemės Trk. Važiuok par tą mišką – vienì bimbalai Vkš. Kelias par mišką prastas, víenos smiltys, arkliai pamažu eina Vkš. Nestipras vyras, vienì kauleliai Krš. Tos rankos anos vienì kaulai Varn. Barsukai ka leka – ruli ruli ruli – vienì lašiniai Všv. Tai nupenėta avis – víenas lajus Dkš. Jos burokai neravėti – vienosè usnyse Mžš. Vienà žolė, pienės, usnys, batvinių tai nieko nėr Alz. Šalimais arai – víenos žolės Žg. Dulkės, víenos žemės ant sienų Lg. Vienì pumpučiai – kas čia do siūlas! Krns. Baigias alus, víenos drumzlės JT511. Nušutę kojos vienõm pūslėm Šmn. Kviečiai – víenos lūžės Tr. Balta [obelis] – tik víenas žiedas (labai žydėjo) Sn. Jau kaip žydi, ka jūs matytumėt, visa šaka vienų̃ žiedų PnmŽ. Teip žydi, vienuõs žieduos apkupėjus kap kruvina Švnč. Kada būdavo lytūs, po ąžuolais, po liepoms vienì baravykai Jrb. Pakulos blogos, va, vienì spaliai Dsm. Grėbiau šieną vienų smilgų, radau zenkį (vaikiną) labai ilgą NS136 (Vb). Ožys ir ožka paliko abudu be plaukų ir vienosè ronose BM197(Krkn). 7. nuolatinis, nepaliaujamas, ištisas: Vieni melai R240, 320. Vieni vaidai N. Su savo vaikais buvau pražuvus, vienì skausmai Štk. Ana graži, ale víenos ligos – serga serga Slk. Anys vienosè bėdose pragaišę Rod. Mama buvo vienuõs sopuliuos Lg.nesusiskaidęs, nepertraukiamas: Neįžengiamys pušynai, eglynai, beržynai, ąžuolynai nu amžių amžiais suaugę niūksojo ir visi vienų viena giria buvo, upėmis tiktai ir upaliais išvagota S.Dauk. Čia buvo vienì miškai, vienì krūmai Akm. Tus lieknus pavadino Aukštiejai, o ten buvo víenos pelkės Klk. Numie parejau nakties čėse kokius keturius kilometrus par víenas girias Šv. 8. f. Grš, Krd, Skdv, Vkš laukianti kūdikio, nėščia (ppr. su neiginiu): Aš ne viena esmi nuo nabaštininko vyro N. Išrodai kaip ne vienà Lnk. Jau matosi, kad nebe vienà – tokia driūta Sml. Žiūrau, krūtinė iškelta, tu jau ne vienà Vrn. Jau tąsyk visi šnekėjo, kad ji ne vienà Skr.
×iš vienõs bačkõs vienodi: Anie su motina iš vienõs bãčkos Krž.
kaĩp víenas
1. labai panašūs: Grynai abi kaĩ vienà Vdk. Du kaĩ víenas, o víenas kai nebuvęs Erž. Jos visos kaĩp vienà Tr. Paskiau jau lygūs tiej šiaudai kàp víenas Sn. Atjojo reitariai gražūs teip kaĩp víenas Pbr.
2. vienodai: Mes su juom kalbam tai kàp víenas Šlčn. Nulūžo šakelės visos kàp viena, nukrito lapeliai I254(Prl). Visi kaip vienas lauką arė Grž. Visi kap víenas lietuviškai niūkė Aps.
kaĩp vienõs dienõs apie gražų: Visos gražios mergaitės, kàp vienõs dienõs Srj. kaĩp víeno káulo nejudrus, sustingęs: Noru pakelti pavirtusį žmogų, ale negaliu – tas gulia sustingęs visas kaĩp víeno káulo Vkš.
kaĩp víenas lẽdas puikus: Karvė turėjo veršį kaĩp víeną lẽdą Dr.
kaĩp víenas lėlė̃ gražus, puikus: Arklys kaip vienas lėlė Šts.
kaĩp víenas skambinỹs gražiai, skambiai: Ana kad gieda, kàp víenas skambinỹs Auk.
kaĩp víenas šẽškas apie išdykusį: Išdykusi yra, kaĩp víenas šẽškas Ms. kur̃ víenas kur̃ kìtas retai: Išdygo kur̃ víenas kur̃ kìtas LKT111 (Kltn). Pasėjo miežius retai, tai dygsta kur̃ víenas kur̃ kìtas Klt. Pas mus kur̃ vienà kur̃ kità tos zelionkos pasirodo Ppl.
po víena putà suprakaitavęs, labai sušilęs: Kiek čia buvo parkabalduot, o dėlto arklys po víena putà Srv.
pro víenas kìtą (víeną) galvotrūkčiais, paskubomis: Kad sujudo ženytis, eina lenktyn pro víenas kìtą Jrb. Vištos lesa vienà pro víeną Dglš.
su víenu vė́ju labai greitai: Mes nulėkėm su víenu vė́ju Grd.
už víenas añtro (kìto, víeno)
1. nenusileisdami: Ten už vienas antro geriaus garbina sutvertojį savo P. Paršai až víenas kìto ėda Aln. Dėl to kupčiai už víenas kìto savo dukteris už anų išleisti norėjo BM343(Dr). Griebė pinigus už vienas kito, nė lodo nebuvo galima gaut Alk. Pulke daugiau suvalgai – už víenas kìto Aln. Lekia, puola, griebia už víenas víeno Mžš.
2. vieningi: Víenas už víeną žydai visada Vlk.
víenu áidu be pertraukos, ištisai: Varo víenu áidu, viena valia Sug.
vienomìs akimìs Yl visai nemiegojęs.
víenos ãšaros
1. labai bloga: Sūnus didelis, gražus, ale víenos ãšaros – geria Slk.
2. labai mažai, menkai: Jos (karvės) dar duoda pieno? – Víenos ãšaros Jrb. Rugeliai geriejai víenos ašarė̃lės Kl.
vienõs dienõs išlaidus: Anie vienõs dienõs gaspadoriai, anie, ką turėjo, suėdė Plt. Vienõs dienõs gaspadinė Kl. Bet aš tau, rodos, galiu prikaišioti, kad tu esi tik vienos dienos šeimininkė I.Simon.
vienõs dienõs vienõs nakties apie labai gražų žmogų: Atrodo, vienõs dienos vienõs nakties, toki kareivukai gražūs Kpč víeną dū̃dą pū̃sti Ds, Grdž sutarti: Jie seniai víeną dū̃dą pùčia, ko pati nori Jnš.
×víenas dū̃kas iš šiknõs gerai sutaria: Jų víenas dū̃kas iš šiknõs .
×vienà dūšià apie labai sutariančius: Su valdininkais buvo jis viena dūšia, viena širdis Pt. víeno gãlo 1 vienodi: Abu jie víeno gãlo Kp. Visi jie víeno gãlo NdŽ.
vienà galvà viengungis: Víena gálva tik švilpk, ir gatava! Kp. Kas jam bėda – viena galva, niekas nerūpi… bepigu Žem.
vienà galvà ant pečių̃ viengungis: Vienà galvà ant pečių̃ – jam niekas nerūpi Jrb.
víenas į víeną (iš víeno)
1. apie visus vienodus, rinktinius: Víenas į víeną kai pupos grūdai, nė tų antrininkų būdavo [rugių] Krž. Ne dirsės čia kokios, ale grūdai víenas iš víeno Krš. Kūlius gražius padarom, nušukuojam, kad būt víenas į víeną šiaudą Rd. Ale kokie rugiai – víenas vienañ Ob. Vienà iš vienõs būs raudonos, gražiausios [bruknės], o ka suuogausi – pusiau žalios dar End. Teip sudygo šiemet [burokėliai] kaip šepetys, víenas vienañ Slm. Sėmenys dygo vienas iš vieno Šts. Kviečiai gražūs, nors an sūlo verk, víenas vienañ Ant. Avižos vienà vienõn Ktk. Jos vaikų kai pupų ir visi víenas vienañ – kaip sukirpti didumo Trgn. Pabarstyk kur an stalo, tai visus parinksi – víenas vienañ Btrm. Labai gražūs obuoliai: víenas vienañ Grv. Žuderėjo bulvės – vienà vienõn Vrnv. Víenas vienañ visi [buvo] lietuviai Bn. Par mus tai vyrai víenas vienañ LKT392(Brsl). Rugiai víenas vienañ kap siena GrvT98. Keltuvos vienà vienõn juodai margos Rod. Prisrinko jaunukų tokių víenas vienañ baravykų Rud.
2. apie vienodai, sutartinai veikiančius: Vedu eitav vienas iš vieno, nors kirsk į sieną Dr.
vienì juokaĩ
1. 1 labai mažai: Dirbi pluši kiaurą dieną, o to darbo vienì juokaĩ Slnt.
2. lengva: Jug čia, sako, vienì juokaĩ Dr.
víeno káulo nejudrus, nerangus: Ar tu víeno káulo, kad nesusrieti? Tr. Vieno kaulo kap vilkas Švnč. Ė, nemoki, – šaiposi, – vieno kaulo… Sustyręs per žiemą K.Saj.
víena kója greitai: Bėk greitai greitai – víena kója Švnč. Víena kója lėk Ktk.
vienà kója teñ kità čià greitam bėgimui nusakyti: Sulãkstai greitai in Alponą, ale kad vienà kója te kità čià Švnč. víeną kùmštį laikýti išvien eiti: Mūs sodžiaus jaunimas laĩko víeną kùmštį .
víenu lydžiù tuo pradėjimu, be pertraukos: Padariau visa víenu lydžiù Kb.
víena litè Krš, Krkl, Užv, Up ištisai: Žvilgterėjo nejučiomis į lubas – viena lite vortinklės Žem.
víeno mãto; víenu matù; iškart, staigiai: Vienu matu jis prišoko prie manęs Ukm. Mūsų piemenė iki šiol buvo sveika, bet šiandien ėmė víenu matù ir apsirgo Kkl. Vienu matu tapau kitas žmogus I.Šein. Víeno mãto suėmė sopė Dglš.
víeno mìlo vienodas, panašus: Víeno milo abi Dglš.
vienì niẽkai labai lengva: Tik vienì niekaĩ Alytun nuvažiuot Vs.
vienà nósis (nósė) belìko labai sulysęs: Vienà nósė belìko iš tų lakstymų Rdn.
víenas o víenas
1. apie labai draugaujančius: Kad taip arčiau pasižiūri, tai Kristupas su ja vienas o vienas! I.Simon.
2. labai panašūs: Anuodu baisiai panašūs – vienas o vienas KlvrŽ.
víeno pãlydžio be paliovos, nepaliaujamai: Net akys [vaikui] iššuto: verkė ir verkė víeno pãlydžio Lp.
víenas per kìtą (víeną)
1. gausiai: Darbai vienas per kitą gulė pečius J.Balt.
2. galvotrūkčiais: Žmonės víenas per víeną bažnyčion pluko Dglš. Griūsta žmonės víenas per víeną Gg. Jaunimo seniau daug būdavo, vienas per vieną – linksma būdavo Upn.
3. smarkiai: Seklyčioj susitvenkę svečiai pribuvėliai įsiūžė garsiau ir garsiau, kol pradėjo tiesiog šaukti vienas per kitą J.Balt. Smarkiai kalba… Viena per kitą S.Čiurl. Visi skuba víenas per kìtą Grv.
4. mėgdžiojant: Víenas per víeną, víenas per víeną ir nuejo [mada] DrskŽ. Stengdavomės vienà par kìtą, kad tik būt gražiau Brž.
víena pradžià ištisai, nuolat: Viena pradžia anas man akysan lindo, kad aš jam pinigų paskolinčia Ml. Telefonas duoda viena pradžia Švnč.
víenu pradėjimù ištisai: Vištiniai paukščiai vienu pradėjimu negali toli skristi .
víena prekè vienodi: Anai tiek tas vaikis, tiek antrasis, tiek trečiasis – visi trys víena prekè End.
víenas pro víeną nenusileisdami: Vištos lesa vienà pro víeną Dglš.
vienojè plū̃dėje (pùtoje) labai išprakaitavęs, pailsęs: Motina, per svetimus žmones nejučiomis patyrusi Katrę sergant, atlėkė – vienoje plūdėje arkliai Žem. Aginskio (Oginskio) arkliai buvo vienõ[je] pùto[je] Šts.
vienà rankà 1, NdŽ apie gerai sutarančius: Dabar juodviejų vienà rankà Skr. Vienà rankà buvo, labai draugavo Pl. Jie vienà rankà su ja – tę visos žinios . Mudvi su seseria vienà rankà Prn. Ar, žinote, su eiguliu viena ranka, galėčiau lentų tiek ir tiek… P.Andr. víena rankà eĩti NdŽ vieningai veikti: Su tais kaimynais víena rankà eĩna, ką padarysi Grd.
víeną rañką laikýti (turė́ti) vieningai veikti: Tėvams reik víeną rañką laikýti: jei vienas bara, kitas užstoja – vaikai į velnius galia išeiti Krš. Jie víeną rañką laĩko, kap žydas su žydu Gs. Víeną rañką visi tùri, nieko nepadarau KlK11,89(Pj). Jis su gestapu víeną rañką turė́jo Rtn.
víeno ráugo apie vienodai besielgiančius: Mūsų bobos… žinai: Bušė ir Barbė – vieno raugo… I.Simon. víeną ríešutą krim̃sti labai draugauti: Jau geras pusmetis mergina su bernu Taručiu vieną riešutą krimto P.Cvir.
víena rūrà sutaria: Anys jau viena rūra su jais LTR(Ds).
víena rūrà (sùbine, šiknà) šìkti vlg. sutarti: Jos abidvi víena rūrà šìka Mžš. Viena subine šika S.Dauk. Abu víena šiknà šìka Tr.
víenas už kìtą apie pasižyminčius kokia išskirtine ypatybe: Turėjo jis keturis sūnus kaip ąžuolus plačiašakius, kurie buvo vienas už kitą stipresnis, vienas už kitą narsesnis V.Krėv. víenas už víeną eĩna sutaria: Vagių vagiai visur sutūpę, víenas už víeną eĩna Drsk.
víena valià ištisai, be pertraukos: Víena valià einu i einu žiūrėt tų avių Jnš. Víena valià teka ir teka ašaros Ds. Kad skuba mest [šieną], víena valià, tik švilpia švilpia Slm. Grobsto poną Dievą víena valià Vkš. Víena pradžia, viena valia Kos58.
víenas vélnias toks pat (blogas): Girtas a negirtas – víenas vélnias Aps.
víenas vienõj visiškai: Tai, vaikėliai, víenas vienõj nei kiek nesgailėj[o] DrskŽ.
víena žagrè árti būti vieningiems: Juodu víena žagre ãria, tai netikiu, kad supešdysiu Skr.
víenu žodžiù sakoma labai teigiamai vertinant: Ir graži karvė, víenu žodžiù Aln. vis tà vienà algà vis tiek: Ar taip, ar taip padarysi – vis tà vienà algà Grž.
výstyklus džiovìno po víena sáule Krtn menki giminės.
vystyklaĩ džiū́vo ant vienõs sáulės labai tolimi giminės: Ant vienõs sáulės vystyklaĩ džiū́vo, tai tokia giminė Tn.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • vienas — víenas 2, vienà 2 bdv. Ji̇̀s gyvẽna víenas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • vienas — víenas 1, vienà 1 sktv. Jau vienà (valandà) …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • vienas — víenas 3, vienà 3 įv. Vienà ponià sãkė mãčiusi tuõs vagi̇̀s …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • vienas — 2 vienas, à pron. (3) 1. def. R, R112, MŽ, MŽ146, M, LL220, ŠT48, DŽ nurodo asmenį ar daiktą, kuris yra tiesioginis veiksmo ar būsenos subjektas, arba pažymi, kad veiksmą atlieka veiksmo subjektas savo jėgomis, kitiems nepadedant, neprisidedant …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vienas — 1 vienas, à num. (3) K, Rtr, Š, RŽ, FrnW; H168, ŽCh109 1. card. SD146, Sut, LL52, DŽ, KŽ skaičius, kiekis, rašomas skaitmeniu 1: Po vienam ką daryt SD268. Vienu malku išgert SD48. Viena eilė, viena riekė, dvi eili, dvi rieki B. Ne vienas N. Dar… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vienas gyvenantis asmuo — statusas Aprobuotas sritis socialinė parama apibrėžtis Vienas gyvenantis vyresnis kaip 18 metų asmuo arba veiksniu pripažintas nepilnametis, kuris yra nesusituokęs (įskaitant santuoką nutraukusius asmenis), taip pat susituokęs, tačiau teismo… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • vienas organas — statusas T sritis gyvūnų raida, augimas, ontogenezė, embriologija atitikmenys: lot. Organum unum; Pars localis ryšiai: platesnis terminas – nenormalusis augimas siauresnis terminas – gausumas siauresnis terminas – nepakankamumas siauresnis… …   Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai

  • vienas organas — statusas T sritis embriologija atitikmenys: lot. Organum unicum ryšiai: platesnis terminas – nenormalusis augimas siauresnis terminas – nepakankamas susiformavimas siauresnis terminas – nepakankamumas siauresnis terminas – nesusiformavimas… …   Medicininės histologijos ir embriologijos vardynas

  • vienas kitas — vienas ki̇̀tas, vienà kità įv. Į tróškinį įpjáustykite vieną ki̇̀tą pievãgrybį …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • nė vienas — nė vienas, à pron. def. (3); N 1. niekas: Jie nė vienas to nežinojo J.Jabl. Mes nė vienas netikėjom, kad ligonis mirtų Grž. Jis tol tyčiojos, kol nė vienas jo nebklausė S.Dauk. Dabar nėra nė vieno, kurs mane paminėtų arba atsimintų J.Bil. Čia iš …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”